menu zamknij menu

Boże Narodzenie

Bożonarodzeniowe orędzie

Świętego Soboru Biskupów

Świętego Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego

do Czcigodnego Duchowieństwa, Boga miłujących Mnichów, Mniszek

i wszystkich wiernych Jego Dzieci w kraju i za granicą

Pokój Boży – Chrystus się rodzi!

Jeśli kto jest w Chrystusie, nowym

 jest stworzeniem (2 Kor 5,17).

Święta Cerkiew – Matka nasza i w bieżącym roku wzywa nas, abyśmy wraz ze światem anielskim i całym stworzeniem, z duchową radością obchodzili święto narodzin z dziewicy Pana naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Jest to wielka tajemnica wiary. Bóg objawił się w ciele, aby przynieść światu pokój, miłość i odnaleźć całe stworzenie. Dzięki narodzeniu Chrystusa niebo i ziemia połączyły się. Człowiek otrzymał możliwość wstąpienia na niebiosa. Zaistniała możliwość Jednoczenia Boga Słowa z człowiekiem, a natura ludzka jednoczenia się z Niebiosami.

Bracia i Siostry! Narodzenie Chrystusa to działanie jedyne, niepowtarzalne, zbawienne, wszechludzkie i wieczne, które jest osiągalne tylko żywą, świadomą wiarą. Albowiem kto wierzy, jest w Chrystusie, jest nowym stworzeniem, przyobleczony jest w Chrystusa. Narodził się Chrystus i Światłość zajaśniała w ciemności tego świata, rozpraszając mrok beznadziejności. Dlatego apostoł i ewangelista Jan mógł stwierdzić: Przez Nie wszystko się stało i bez Niego nic się nie stało, co powstało (J 1,3). Tak jak przez wszystkie wieki, także i dzisiaj świat, mimo woli, jest tajemnicą niezgłębioną i staje się Prawdą przerastając wszelkie rozumienie. Syn Boży stał się człowiekiem, pozostając prawdziwym Bogiem. Aniołowie zaśpiewali hymn, który nie zamilknie wśród ludzi do końca świata: Chwała na wysokościach Bogu, a na ziemi pokój, w ludziach dobre upodobanie (Łk 2,14). Tajemnica ta przeżywana jest w Cerkwi wraz w obcowaniu z całym wszechświatem. Dlatego wzywamy: „Z nami Bóg, rozumiejcie wszystkie narody i upokórzcie się, bo z nami Bóg”.

Święty Grzegorz z Nyssy, głosząc wieść o narodzonym Zbawicielu wzywał ludzi do otwarcia serca przed miłością Bożą, likwidowania nienawiści, gaszenia nieprzyjaźni, mściwości, odrzucenia waśni i obłudy. Zamiast nich zachęcał do realizowania miłości, radości, pokoju, dobra i wielkoduszności – wszystkiego, co jest dobre, a dane zostało człowiekowi przez Boga.

Bracia i Siostry! Dzisiaj cała ludzkość, w tym ludzie wiary, przeżywają trudne, złożone czasy. Powstaje przeto pytanie: czy człowiek współczesny rozumie sens wielkiej tajemnicy, jaką jest Boże Narodzenie, czy realizuje wszystko, ku czemu wzywał św. Grzegorz. Niestety, stwierdzić musimy, że jest dalekie od wezwania do braterstwa, pokoju, miłości. Pokoju nie ma w sercach ludzkich, nie ma go we współczesnym świecie. Jest on pełen niepokojów, wojen, tak jak w Ukrainie, Ziemi Świętej, Afryce itp. Narody zbroją się i żyją w niepewności jutra, naruszany jest prządek moralny, społeczny, a pycha prowadzi świat na skraj przepaści. Naruszane są odwieczne normy moralne wynikające z Pisma Świętego, co powoduje wprowadzenie w życie sposobów zachowań życiowych niezgodnych z nauką naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa.

Apelujemy do kochających swoją Cerkiew prawosławną o kształtowanie własnej osobowości zgodnie z nauką i nauczaniem Świętej Cerkwi i przodków – naszych Ojców i Matek, którzy często za wierność Prawosławiu oddawali swoje życie. Nasza jedność z przodkami umacnia rolę Cerkwi w życiu pojedynczego człowieka i całego narodu; ukierunkowuje do odnowy życia moralnego, umacniania roli i trwałości rodziny prawosławnej.

Bracia i Siostry! Trudności przeżywane przez współczesne rodziny mają wiele przyczyn. Do nich należy odnieść niepełne rozumienie istoty rodziny chrześcijańskiej, rozluźnienie więzów rodzinnych, obojętny i powierzchowny stosunek do moralności chrześcijańskiej i nauki Cerkwi.

Święty Jan Chryzostom o domu chrześcijańskim pisze: „I nocą wstawaj, klękaj, módl się. Twój dom niech będzie stałą modlitwą, cerkwią, albowiem rodzina jest „cerkwią domową”, jest wspólnotą niepowtarzalną”. Jej członkowie w sposób szczególny odpowiedzialni są za rozwój duchowy i zbawienie. Rodzina jest społecznością w której jeden dla drugiego jest ważny jako osoba, a nie ze względu na swoje stanowisko i funkcję społeczną. Poślubia się człowieka, a nie etat czy tytuł; kocha się dziecko, małego człowieka, a nie przyszłego profesora czy lekarza. Słabnięcie w rodzinach więzów osobowych, duchowych, religijnych jest najbardziej bolesnym dla ich spoistości, zanika bowiem odpowiedzialność za los Cerkwi i wypełniania jej zadań. Staje się ono przyczyną „samotności we dwoje”, powierzchownością kontaktów, nieumiejętnością rozwiązywania konfliktów, a to przyczynia się do nietrwałości małżeństw, rozwodów, cudzołóstw, związków pozamałżeńskich, niechcianych i niekochanych dzieci, aborcji, która jest niczym innym jak zabijaniem nienarodzonych dzieci. Problemem jest również szeroko rozpowszechniony konsumpcjonizm sprowadzający się do przedkładania wartości materialnych nad duchownymi. Wszystko to powoduje duchowo-moralną rozwiązłość i zobojętnienie w sprawach naszego życia duchowego i cerkiewnej odpowiedzialności.

Pamiętajmy, że wśród wszystkich związków ziemskich tylko małżeństwo samo w sobie jest pełne. Mężczyzna i kobieta to nie dwoje, ale jeden byt. Dlatego prawosławną rodzinę należy dzisiaj uchronić przed zgubnym wpływem zeświecczenia, rozluźnienia obyczajów, przed zwulgaryzowaniem miłości i spłyceniem wartości duchowych. Jest to najważniejsza i najpilniejsza potrzeba w naszych czasach.

Bracia i Siostry! My, prawosławni, wezwani jesteśmy do czynienia dobra, albowiem dobro pochodzi od Boga, Życiodajnego Źródła radości. Bądźmy świadomi tego wezwania. Jest to nasze zadanie na XXI wiek.

Bracia i Siostry! W święte dni Bożego Narodzenia duchowo przenieśmy się do Betlejem i zobaczymy to Słowo, które ciałem się stało (J. 1,14). Pokłońmy się Dzieciątku Chrystusowi, usłyszmy Jego słodki głos: „Ja jestem z tobą, nie bój się”. Tylko z Jego pomocą zrozumiemy wiele współczesnych negatywnych zjawisk. On pomoże nam zachować samego siebie jako wierzącego prawosławnego chrześcijanina zgodnie z nauką Cerkwi.

Dziękując Bogu za 2022 rok, z wiarą i radością wstępujmy w rok 2023 w nadziei, że będzie to czas, w którym Pan Pokoju Chrystus prowadzić będzie w spokoju swoją Cerkiew po falach współczesnego wzburzonego świata.

W duchu świątecznej bożonarodzeniowej radości pozdrawiamy wszystkich wiernych naszej Świętej Cerkwi w kraju i za granicą ze świętem Narodzenia Chrystusa Pana i Nowym 2023 Rokiem.

Wszystkim życzymy, aby radość betlejemska mędrców ze Wschodu nieustannie trwała wśród nas.

Nowy 2023 rok niech będzie czasem błogosławionym przez Boga dla dobra Cerkwi, Ojczyzny, świata i każdego z nas.

Błogosławieństwo Narodzonego Chrystusa niech przebywa ze wszystkimi nami.

Z miłosierdzia Bożego:

+ Sawa, Metropolita Warszawski i Całej Polski

+ Abel, Arcybiskup Lubelski i Chełmski

+ Jakub, Arcybiskup Białostocki i Gdański

+ Jerzy, Arcybiskup Wrocławski i Szczeciński, Prawosławny Ordynariusz Wojskowy

+ Paisjusz, Arcybiskup Przemyski i Gorlicki

+ Grzegorz, Arcybiskup Bielski

+ Atanazy, Biskup Łódzki i Poznański

+ Paweł, Biskup Hajnowski

+ Andrzej, Biskup Supraski

+ Warsonofiusz, Biskup Siemiatycki

Miasto stołeczne Warszawa, 2022/2023 r.

8 stycznia 2023 | Bez kategorii | 0

Leave a reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.